Welcome to Our Website
อบรม จป หัวหน้างาน มี 4 หมวดหมู่วิชา อบรม 12 ชั่วโมง

เมื่อสถานประกอบกิจการเข้าข่ายตามกฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. 2549 สถานประกอบกิจการต้องมีบุคลากรที่เป็น จป หัวหน้างานเพื่อดูแลในเรื่องความปลอดภัย การอบรม จป หัวหน้างานเป็นสิ่งสำคัญจะทำให้กับ จป หัวหน้างานหรือผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น  รู้หรือไม่ว่าหากกิจการที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานการบริหาร จัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานปี 2549 แต่ไม่มีการจัดให้มี จป ระดับหัวหน้างานจะถือได้ว่ามีความผิดตามพรบ.ความปลอดภัย ปี พ.ศ. 2554 นายจ้างจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานหรือ จป หัวหน้างานมีระยะเวลาในการฝึกอบรม จป หัวหน้างาน ทั้งหมด 12 ชั่วโมงโดยประกอบไปด้วย 4 หมวดวิชาหลักดังต่อไปนี้  หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของ จป หัวหน้างาน  สำหรับหมวดวิชานี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง และยังได้รู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอีกด้วย  หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงานและจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน […]