Welcome to Our Website
ค่าใช้จ่ายในการสั่งของจากจีน

แบ่งแต่ละรอบออกเป็น รอบค่าใช้จ่ายของสินค้าที่ได้ทำการซื้อและค่าส่งภายในประเทศจีน และรอบของ Shipping จีน เป็นรอบขนส่งจากจีนมายังประเทศไทยค่าขนส่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ ค่าขนส่งจากจีน-จีน หมายความว่า สินค้าจากร้านค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจะถูกนำส่งมายังโกดังของจีนก่อน ส่วนที่ 2 คือ ค่าขนส่งจากจีน-ไทย หมายความว่า เมื่อสินค้าได้ถูกขนส่งมายังโกดังของจีนแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการลำเลียงหรือการขนส่งสินค้าออกนอกประเทศ อาจผ่านทางเรือ ทางบก หรือทางอากาศ ซึ่งเป็นส่วนของการให้บริการของ Shipping ที่ได้เลือกใช้บริการนั่นเอง ซึ่งขั้นตอนนี้จะอยู่ในกระบวนการที่สินค้ากำลังถูกขนส่งมายังประเทศไทย ส่วนที่ 3 คือ ค่าขนส่งจากไทย-ไทย หมายความว่า เป็นการขนส่งภายในประเทศไทย เป็นการนำสินค้าที่เก็บไว้ในโกดังไทย และเตรียมกระจายส่งไปยังที่อยู่ของผู้สั่งซื้อสินค้า หรือหากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งส่วนนี้ สามารถไปรับสินค้าได้ด้วยตัวเองตามโกดังของแต่ละบริษัท Shipping ที่ได้ใช้บริการ สั่งของจากจีน มีรูปแบบการขนส่งสินค้าและวิธีคำนวนราคาอย่างไร รูปแบบการให้บริการขนส่งสินค้าจากจีนมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ ทางเครื่องบิน มีความรวดเร็วในการขนส่งสินค้ามาก ถือเป็นการขนส่งที่ไวที่สุด ขณะเดียวกันก็มีราคาที่แพงที่สุด , ทางรถ มีราคาที่ถูกกว่า เหมาะกับสินค้าที่แตกหักได้ง่าย โดยใช้เวลาประมาณ […]