Welcome to Our Website

อบรม จป หัวหน้างาน มี 4 หมวดหมู่วิชา อบรม 12 ชั่วโมง

อบรม จป หัวหน้างาน

เมื่อสถานประกอบกิจการเข้าข่ายตามกฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. 2549 สถานประกอบกิจการต้องมีบุคลากรที่เป็น จป หัวหน้างานเพื่อดูแลในเรื่องความปลอดภัย การอบรม จป หัวหน้างานเป็นสิ่งสำคัญจะทำให้กับ จป หัวหน้างานหรือผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 

รู้หรือไม่ว่าหากกิจการที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานการบริหาร จัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานปี 2549 แต่ไม่มีการจัดให้มี จป ระดับหัวหน้างานจะถือได้ว่ามีความผิดตามพรบ.ความปลอดภัย ปี พ.ศ. 2554 นายจ้างจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานหรือ จป หัวหน้างานมีระยะเวลาในการฝึกอบรม จป หัวหน้างาน ทั้งหมด 12 ชั่วโมงโดยประกอบไปด้วย 4 หมวดวิชาหลักดังต่อไปนี้ 

หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของ จป หัวหน้างาน 

สำหรับหมวดวิชานี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง และยังได้รู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอีกด้วย 

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงานและจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จนนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามข้อกฎหมายและสามารถเสนอแนะแนวทางให้นายจ้างสามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้องเช่นเดียวกัน

หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทํางาน 

สำหรับหมวดวิชานี้ก็คือการค้นหาอันตรายจากการทำงาน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจความปลอดภัย การวิเคราะห์งานจนนำไปสู่ความปลอดภัยในการทำงานและการตรวจสอบหรือสอบสวนการรายงานอุบัติเหตุ

หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตราย 

ในหมวดวิชานี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รู้เกี่ยวกับการป้องกันและการควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้าย รวมถึงการจัดเก็บวัสดุ การป้องกันและระงับอัคคีภัยการป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกันอันตรายจากสารเคมี การป้องกันและควบคุมอันตรายด้านการยศาสตร์ ป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้างและการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

ทั้งหมดนี้ก็คือ 4 หมวดหมู่วิชา สําหรับการอบรม จป หัวหน้างาน เพื่อให้คุณได้ศึกษาหรือใช้เป็นแนวทางเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม อย่าลืมเลือกศูนย์ฝึกอบรมที่เชื่อถือได้ด้วย